picture

Политика по качество

Целта на ръководството е да постигне за Мирекс-21 ООД статута на общопризнат производител на висококачествени услуги и продукти.

Осъзнавайки факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната борба, а управлението на качеството е вярното средство за завоюване на пазарни позиции, считаме, че разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна Система по управление на качеството, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2000 е ключа към икономическия растеж и просперитета на фирмата.

Стремежът на фирмата е да предоставя на всички свои клиенти конкурентноспособни услуги и продукти, които в най-пълна степен да удовлетворяват конкретните им нужди и изисквания и на тази база да изгражда партньорство, основано на взаимно доверие и гарантирано качество.

© последна промяна 2013